Xác định người nghiện ma túy: Còn nhiều khó khăn

Xác định người nghiện ma túy: Còn nhiều khó khăn

Ở nước ta khái niệm nghiện ma túy được quy định tại điều 2, khoản 11, Luật Phòng, chống ma túy năm 2000: “Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma ..
ĐƠN XIN CAI NGHIỆN MA TUÝ TỰ NGUYỆN

ĐƠN XIN CAI NGHIỆN MA TUÝ TỰ NGUYỆN

     Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc Trung tâm ...
Nghị định quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Nghị định quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

     Nghị định này quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng (sau đây gọi tắt là cai nghiện tại ..
Luật sửa đổi LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Luật sửa đổi LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

     Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Quốc hội ..
LUẬT  PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ SỐ 23/2000/QH10

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ SỐ 23/2000/QH10

      Tệ nạn ma tuý là hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm ..
THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CÁC CƠ SỞ CHỮA BỆNH

THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CÁC CƠ SỞ CHỮA BỆNH

     Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi người đó cư ..
THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI TỰ NGUYỆN VÀO TRUNG TÂM

THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI TỰ NGUYỆN VÀO TRUNG TÂM

     1.Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội được tiếp nhận người chưa thành niên nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến ..
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CAI NGHIỆN MA TÚY

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CAI NGHIỆN MA TÚY

     Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND Thành phố Hà Nội, các Trung Tâm Giáo dục – Lao động xã hội ..